• ZN nad Dolinsko cesto v Kopru – PZI, PID, izvajalec GPG Grosuplje